De Stichting Openbare Feestelijkheden, zijn bestuur en/of leden en/of vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade, ongevallen, letsel ontstaan voor, tijdens of na de activiteiten die door het S.O.F. georganiseerd worden of onder auspiciën van het S.O.F. vallen.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan de S.O.F. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De S.O.F. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie alsmede voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de S.O.F.

De S.O.F. publiceert foto's van evenementen. Mocht u op een foto staan en u heeft daartegen bezwaar, neem dan contact op.

(C) 2010 - 2020 S.O.F. Hoogerheide - Woensdrecht